Styrelse och styrelseutskott

Styrelse

Bolagsordningen anger att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter, samt högst tre suppleanter.

Styrelsen ansvarar för FOREX organisation och förvaltning. Styrelsen utser VD samt ledamöter i risk- och revisionsutskottet samt beslutar om lön och annan ersättning till VD samt de som har övergripande ansvar för FOREX kontrollfunktioner.

Styrelsens verksamhet samt ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD regleras av styrelsens arbetsordning. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen beslut om strategi, förvärv och investeringar. Styrelsen fastställer även en VD-instruktion som anger befogenheterna för VD.

Styrelsens ordförande ansvarar för och leder styrelsens arbete så att det sker effektivt, enligt lagar, föreskrifter och FOREX interna regelverk. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag samt förmedlar eventuella synpunkter från ägare till styrelsen. Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om FOREX samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt.

Vid tillsättning av styrelseledamöter ska beaktas att styrelsen får en sådan sammansättning att ledamöterna tillsammans har den kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet som är nödvändig för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsen har antagit en Policy avseende lämplighetsbedömningar av Styrelse samt av Vd och ansvarig för betaltjänstverksamheten. Policyn fastställer ramarna för de processer som ska tillämpas för lämplighetsbedömning av styrelsen, Vd och ansvarig för betaltjänstverksamheten.

Det sker en årlig kompetensinventering av styrelsen och utifrån denna fastställs årligen en utbildningsplan för styrelsen. Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens arbete utvärderas årligen.

Styrelsen har valt att inrätta ett Risk- och revisionsutskott. Utskottet ska bereda och utvärdera frågor inom områdena risk och revision. sina respektive områden inför beslut i styrelsen. Styrelsen utser ordförande i utskottet.

Styrelsen har antagit en arbetsordning som tydliggör utskottets uppdrag och arbete.

Risk- och revisionsutskott

Risk- och revisionsutskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Utskottet ska bland annat bevaka att FOREX ramverk för riskhantering ger förutsättningar för en fullgod riskstyrning och kontroll och vid behov föreslå förändringar till styrelsen, bevaka att nödvändiga åtgärder vidtas med anledning av rapporterade iakttagelser från Riskchef respektive Chef Regelefterlevnad, behandla frågor om intern kontroll över finansiell rapportering, bevaka att nödvändiga åtgärder vidtas med anledning av rapporterade iakttagelser från FOREX revisorer och utvärdera de externa revisorernas arbete och oberoende, samt därefter informera bolagsstämman om resultatet av en sådan utvärdering.