Styrning och kontroll

Bolagsstyrning

Den operativa verksamheten bedrivs i fyra enheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Huvudkontoret med ledning och staber ligger i Stockholm. Finansinspektionen utövar tillsyn över FOREX verksamhet i Sverige och i de andra nordiska länder där FOREX bedriver filialverksamhet.

FOREX lämnar in en omfattande rapportering om bland annat organisation, intern kontroll, ekonomisk ställning och information till kunder. Finansinspektionen kan även göra platsbesök både i Sverige och i filialerna. Utöver lagreglering och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd har FOREX flera policyer och instruktioner som ger det totala ramverket för verksamhetens styrning. Policyer beslutas årligen eller vid behov av FOREX styrelse. Instruktioner och rutiner beslutas av ledningen och tillsammans ger de det totala ramverket.

Revisor

Bolagsstämman har valt EY som revisionsbolag med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor deltar alltid vid det styrelsemöte som behandlar årsbokslutet. Revisorn granskar övergripande delårsrapporter och andra rapporter som styrelsen anser lämpligt att granska. Revisorn kan även kallas att medverka vid Risk- och revisionsutskottets möten. 

Kontrollfunktioner

Styrelsen ska säkerställa att FOREX har en organisationsstruktur med effektiva kommunikations- och rapporteringsvägar samt att det finns en lämplig och effektiv intern kontrollstruktur. Denna struktur ska, förutom de oberoende kontrollfunktionerna för riskkontroll, regelefterlevnad och internrevision, också innehålla lämpliga processer och rutiner för intern kontroll av den operativa verksamheten, särskilt för finansiell rapportering och redovisning.

Regelefterlevnad

Regelefterlevnad ansvarar för att följa upp regelefterlevnadsrisker inom den tillståndspliktiga verksamheten. För att säkerställa en oberoende ställning rapporterar funktionen direkt till VD och styrelse. Regelefterlevnad ska fortlöpande informera om de risker som kan uppkomma i den tillståndspliktiga verksamheten till följd av bristande regelefterlevnad. Rapportering till styrelse sker enligt vad som årligen bestäms i styrelsens årsplan.

Riskkontroll

Riskkontroll ansvarar för att följa upp att verksamheten har processer på plats med god intern styrning och kontroll så att dessa bedrivs i enlighet med lagar, myndigheters föreskrifter och allmänna råd samt interna regler. För att säkerställa en oberoende ställning rapporterar funktionen direkt till VD och styrelse. Riskkontroll kontrollerar och utvärderar att verksamheten har en ändamålsenlig riskhantering och rapporterar risker. Riskkontroll ska ta fram metoder för att utveckla analys och mätning av de operativa och finansiella riskerna, samt för att kontinuerligt följa upp och kontrollera att varje risk hålls inom tillåtna gränser.

Internrevision

Internrevisionen utför granskningar i enlighet med den årligen fastställda revisionsplanen samt övriga granskningar som bedöms som nödvändiga. Internrevisionen rapporterar till Risk- och revisionsutskottet samt kvartalsvis till styrelsen tillsammans med Regelefterlevnad och Riskkontroll. 

Presskontakt

Tom Friberg

Kommunikationschef

+46 70 201 30 00

Besöksadress

FOREX
Stora Nygatan 27
111 27 STOCKHOLM

Postadress

FOREX
Box 2154
103 14 STOCKHOLM

Telefon (Reception)

+46 10-211 10 00

/sv-FI/personer/presskontakt/