REGLER OM SKYDD VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

FOREX behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (28.6.2017/444) (”penningtvättslagen”) och annan kompletterande lagstiftning så som exempelvis dataskyddslagen (5.12.2018/1050) (”finska dataskyddslagen”). GDPR innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att behandlingar ska vara lagliga. Den innehåller också regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

VANLIGA FRÅGOR OM VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Nedan finns svar på vanliga frågor om vår personuppgiftsbehandling. För fullständig information om vilka personuppgifter vi behandlar samt hur vi behandlar dina personuppgifter, se FOREX Integritetsinformation.

Varför behandlar ni mina personuppgifter?

FOREX behandlar personuppgifter bland annat för att kunna tillhandahålla de tjänster du begär och för att i övrigt kunna bedriva betaltjänstverksamhet och därtill relaterade funktioner. Med ”avtal” mellan dig som kund och FOREX avses att du utnyttjar någon av de tjänster vi erbjuder, såsom valuta-, nätvaluta- och växlingstjänster samt andra tjänster. De personuppgifter som behandlas inkluderar bland annat ditt namn, personnummer samt dina kontaktuppgifter så som adress, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter om kundkontroll och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism samt det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så lång tid som tillämplig lagstiftning kräver.

Lagringstiderna kan ändras beroende på syftet med behandlingen. Vi är till exempel skyldiga i enlighet med penningtvättslagen att identifiera våra kunder och kontrollera deras identitet vid etablering av ett fast kundförhållande. Samma skyldighet föreligger vid enskilda transaktioner som överstiger det tröskelvärden som omnämns i penningtvättslagen eller vid enskilda transaktioner som annars kan anses vara tvivelaktiga och som vi därför enligt 4 kap. 1 § penningtvättslagen är tvungna att anmäla. Med ”tvivelaktiga transaktioner” avses exempelvis transaktioner som anses avvika från kundens normala verksamhet eller som är exceptionella i fråga om sitt ekonomiska värde.

Kundkontrollsuppgifter, innefattande personuppgifterna, lagras i fem år från att det fasta kundförhållandet har upphört eller från det att transaktionen har slutförts, förutsatt att dessa inte fortfarande behöver bevaras för brottsutredning eller en anhängig rättegång eller för att trygga vår eller vår anställdas rättigheter. I dessa fall kan de nämna personuppgifterna lagras över fem år.

För den scannade id-handlingen är huvudregeln att uppgifterna inte ska lagras om växlingstransaktionen understiger tröskelvärdet. Undantag görs dock om ID-handlingen bedöms vara ogiltig eller misstänks vara förfalskad. I sådant fall lagras en ID-kopia i maximalt 30 dagar innan den raderas. Syftet med lagringen är att vi ska kunna lämna ID-kopian till polisen vid misstanke om brott enligt penningtvättslagen. Den rättsliga grunden för lagringen är att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med Artikel 6(1)(c) i GDPR dvs behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Vilka rättigheter har jag enligt GDPR?

Enligt GDPR har du följande rättigheter (vilka dock i vissa fall kan begränsas av tillämplig lag):

Du har enligt Artikel 15 i GDPR rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag, vilket innehåller en sammanställning över de personuppgifter om dig som behandlas av FOREX samt information om hur behandlingen utförs. För att kontrollera och säkerställa din identitet vid en begäran om registerutdrag kommer FOREX att skicka registerutdraget som rekommenderat brev. 

Därutöver har du rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter) enligt Artikel 16 och rätt till radering i vissa fall (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) enligt Artikel 17. I vissa fall har du även rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter (att vi i någon del upphör med behandling) i enlighet med Artikel 18.

Du har dessutom rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har tillhandahållit FOREX, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om du önskar överföra sådana personuppgifter direkt till en annan aktör. Detta följer av Artikel 20 i GDPR.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss genom att maila tietosuojavastaava@forex.fi eller ringa på telefonnummer 09 417 1053.

Hur begär jag ut registerutdrag?

Önskar du att begära ett registerutdrag behöver du fylla i PDF-filen som du hittar via länken här på sidan. Du kan sedan överlämna blanketten till oss via brev, e-post eller besöka en FOREX butik. Fullständiga instruktioner hittar du på blanketten. 

Hur avregistrerar jag mig från marknadsföringsutskick?

FOREX kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i enlighet med GDPR och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (7.11.2014/917). Du har rätt att när som helst, utan kostnad, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vidtas för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig.

Du invänder genom att följa den länk som finns i e-postutskicken eller genom att skicka din begäran till tietosuojavastaava@forex.fi alternativt via post till: 

FOREX,
Tietosuojavastaava,
PL 1139, 00101 Helsinki.

VARFÖR ID-SKANNER?

På senare tid har våra bankbutiker börjat använda ID-skanners för att säkerställa identiteten på kunder som använder våra tjänster. Lär dig mer om hur detta fungerar och hur uppgifterna lagras.

Varför kameraövervakas butikerna?

Både din och personalens säkerhet är viktig för oss och därför väljer vi att ha kameraövervakning i våra butiker. Det inspelade materialet används bara för att förebygga, förhindra och utreda brott och brottsmisstanke. Materialet kan lämnas till polis- och åklagarmyndighet.

Vi följer självklart GDPR och den finska dataskyddslagen för hur vi spelar in och hanterar det inspelade materialet. Gentemot vår personal är vi också skyldiga att säkerställa att all kameraövervakning sker i enlighet med lagen om integritetsskydd i arbetslivet (13.8.2004/759), vilket bland annat innebär att kameraövervakningen endast sker på det sätt som är nödvändigt för att hindra och utreda brott mot egendom.

Inspelningarna pågår dygnet runt och i särskilda fall spelas också ljud in. Materialet sparas i 90 dagar. Den rättsliga grunden för lagringen är vårt berättigade intresse enligt Artikel 6.1(f) i GDPR.

DATASKYDDSOMBUD OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Dataskyddsombud

Om du inte hittar den information du söker på denna sida eller om du i övrigt har frågor gällande hur dina personuppgifter behandlas av FOREX, har du möjlighet att kontakta vårt Dataskyddsombud antingen på tietosuojavastaava@forex.fi eller på telefonnummer 09 417 1053 (kundtjänst i Finland).

Personuppgiftsansvarig

FOREX AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

FOREX Aktiebolag
Org. nr: 516406-0104 
Adress: Stora Nygatan 27, 111 27 Stockholm, Sverige

Telefon: + 46 (0)10-211 1000 (växel), + 358 (0)9 417 1053 (Kundservice Finland) 
E-post: info@forex.fi 
Hemsida: www.forex.fi