Monimuotoisuutta koskevat ohjeet

FOREX pyrkii olemaan tasa-arvoinen ja tasa-arvoinen yritys, jossa kaikilla työntekijöillä ja asiakkailla on sama arvo. Kaikilla työntekijöillä on oltava yhtäläiset oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet sukupuolesta, sukupuolirajat ylittävästä identiteetistä tai ilmaisusta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai muusta vakaumuksesta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta.

Monimuotoisuutta koskevat ohjeet

Lähtökohtana on, että FOREXin tulisi olla työpaikka, jossa kaikilla on samat olosuhteet ja jossa ei ole syrjintää tai häirintää. FOREX on työpaikka, jolle on ominaista monimuotoisuus ja edellytykset hyödyntää erilaisuuden vuorovaikutuksesta syntyvää luovuutta ja voimaa.

Monimuotoisuuden ja tasa-arvon parissa työskentelyssä ei ole kyse vain oikeudenmukaisuudesta, vaan myös työntekijän näkemisestä, resurssien ja taitojen hyödyntämisestä ja edellytysten luomisesta niiden kehittämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Työn on oltava hyödyllistä sekä työntekijälle että FOREXille.

FOREX-asiakkaille on nykyään ominaista suuri monimuotoisuus. Näemme menestystekijänä sen, että FOREX-työntekijöiden keskuudessa on myös suhteellisen suuri monimuotoisuus, eri kansallisuudet, taustat, koulutus, kielitaito ja kulttuurinen osaaminen. FOREX aikoo jatkaa tämän liiketoiminnalle aiheuttamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Aktiivisella monimuotoisuustyöllä FOREX pyrkii tavoittamaan uusia markkinoita ja parantamaan edelleen palvelua ja kohtelua nykyisille ja uusille asiakkaille.

Sekä ulkoisissa että sisäisissä rekrytoinneissa FOREX pyrkii mahdollisimman tasaiseen jakaumaan esimerkiksi kannustamalla aliedustettuja sukupuolia ja kansallisuuksia hakemaan meille. Meidän on myös tehtävä selväksi rekrytointiprosessissa, esimerkiksi ulkoisella urasivulla/rekrytointisivulla, että FOREX on yritys, joka työskentelee tasa-arvon ja monimuotoisuuden puolesta.

Jokainen esihenkilö vastaa alueella vallitsevien sisäisten ohjeiden ja menettelytapojen noudattamisesta sekä tavoitteellisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tekemisestä yhteistyössä työntekijöiden ja ammattiliittojen edustajien kanssa.

Ylimmän hallintoelimen palvelukseenottoa koskevat ohjeet

FOREXin omistajat varsinaisen yhtiökokouksen muodossa nimittävät FOREXin hallituksen ja ovat siten viime kädessä vastuussa hallituksen kokoonpanosta ja sen soveltuvuudesta. Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokouksen hallitusta koskevat päätökset. Nimitysvaliokunta ottaa huomioon hallituksen ja toimitusjohtajan sekä maksupalveluliiketoiminnasta vastaavan soveltuvuusarviointia koskevan politiikan sekä omistajien näkemykset hallituksen sopivuudesta.

Soveltuvuusarvioinnissa on otettava huomioon henkilön pätevyys, kokemus, maine, arvostelukyky ja rehellisyys.

Kokemusta arvioitaessa on otettava huomioon sekä käytännön että teoreettinen kokemus. Teoreettista kokemusta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota koulutuksen tasoon ja painopisteeseen sekä siihen, liittyykö se taloudelliseen toimintaan, asiakas- ja palvelujohtamiseen, markkinointiin tai muihin asiaankuuluviin alueisiin.

Jäsenellä on oltava sellaiset henkilökohtaiset ominaisuudet ja hänen on osoitettava sellaista rehellisyyttä ja arvostelukykyä, että hänellä on edellytykset osallistua tehokkaasti hallituksen työhön.

Ylimmän hallintoelimen monimuotoisuutta koskevat ohjeet


FOREX toimii aktiivisesti varmistaakseen, että hallitus koostuu eri-ikäisistä, eri sukupuolta olevista ja erilaisista taustoista tulevista ihmisistä. Hallitus saavuttaa tällä hetkellä monimuotoisuustavoitteen, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että sekä naisten että miesten osuus hallituksessa ylittää jatkuvasti 40 %.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on tehdä vuosittain hallituksen osaamiskartoitus, jolla luodaan pohja hallituksen soveltuvuusarvioinnille kollektiivina. Soveltuvuusarvioinnin tavoitteena on varmistaa, että hallituksen kokonaisosaaminen ja kokemus vastaavat FOREXin strategian, maksupalveluliiketoiminnan ja arvioitujen ulkoisten olosuhteiden perusteella arvioituja tarpeita.

Tarkempi esitys hallituksen jäsenistä, heidän taustoistaan ja muista tehtävistään löytyy välilehdeltä Organisaatio.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että FOREXin hallitus tunnistaa vähintään vuosittain ne osaamis- ja kokemusalueet, jotka ovat olennaisia FOREXin hallituksen työskentelyn kannalta. Tämä määrittely on tehtävä päätetyn strategian sekä sääntely-ympäristössä tai muissa ulkoisissa olosuhteissa mahdollisesti tapahtuvien muutosten perusteella. Hallituksen jäsenten osaamistasot kartoitetaan tunnistetuilla osa-alueilla. Tulokset kootaan osaamismatriisiksi.

Osaamismatriisia käytetään hallituksen koulutustarpeiden määrittämiseen. Se muodostaa myös nimitysvaliokunnan perustan uusien jäsenten rekrytoinnin ja koko hallituksen soveltuvuusarvioinnin yhteydessä.

Toimitusjohtaja vastaa FOREXin päivittäisestä asioiden hoidosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallitus on vahvistanut hallituksen sekä toimitusjohtajan ja maksupalveluliiketoiminnasta vastaavan henkilön soveltuvuusarviointeja koskevan politiikan, joka luo raamit hallituksen, toimitusjohtajan ja maksupalveluliiketoiminnasta vastaavan henkilön soveltuvuusarvioinneissa sovellettaville prosesseille.