Valvontatoiminnot

Hallitus varmistaa, että FOREXilla on organisaatiorakenne, jossa on tehokkaat viestintä- ja raportointikanavat, ja että on olemassa asianmukainen ja tehokas sisäisen valvonnan rakenne. Tähän rakenteeseen on kuuluttava riskinhallintaa, säännösten noudattamista ja sisäistä tarkastusta koskevien riippumattomien valvontatoimintojen lisäksi asianmukaiset prosessit ja menettelyt operatiivisen toiminnan sisäistä valvontaa varten, erityisesti tilinpäätösraportointia ja kirjanpitoa varten.

Säädösten noudattaminen

Compliance-toiminto vastaa siitä, että luvanvaraista toimintaa harjoitetaan lakien, viranomaismääräysten ja yleisten ohjeiden sekä sisäisten sääntöjen mukaisesti. Säännösten noudattamisen riippumattomuuden varmistamiseksi toiminto raportoi suoraan toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Säännösten noudattamisen on jatkuvasti tiedotettava riskeistä, joita luvanvaraisessa toiminnassa voi syntyä vaatimustenvastaisuuden seurauksena. Raportointi hallitukselle tapahtuu sen mukaisesti, mitä hallituksen vuosisuunnitelmassa vuosittain päätetään.

Riskinhallinta

Riskinhallintatoiminto vastaa siitä, että toiminta tapahtuu lakien, viranomaismääräysten, yleisten ohjeiden ja sisäisten sääntöjen mukaisesti. Riskinhallinnan itsenäisen aseman varmistamiseksi toiminto raportoi suoraan toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Riskinhallinta vastaa liiketoiminnan asianmukaisen riskienhallinnan tarkistamisesta ja arvioinnista sekä riskien raportoinnista toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Riskienhallinnan on kehitettävä asianmukaiset menetelmät operatiivisten ja taloudellisten riskien analysoinnin ja mittaamisen kehittämiseksi sekä kunkin riskin sallituissa rajoissa pysymisen jatkuvaksi seuraamiseksi ja todentamiseksi.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus suorittaa hallituksen puolesta vuosittain vahvistettavan tarkastussuunnitelman mukaisia tarkastuksia ja muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia. Sisäinen tarkastus raportoi riski- ja tarkastusvaliokunnalle, mutta raportoi myös hallitukselle yhdessä compliance- ja riskienhallintaosaston kanssa neljännesvuosittain.