Hallinto ja valvonta

Hallinnointi

Operatiivista toimintaa harjoitetaan neljässä yksikössä Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Norjassa. Pääkonttori johtoineen ja esikuntineen sijaitsee Tukholmassa. Ruotsin finanssivalvonta valvoo FOREXin toimintaa Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa, joissa FOREXilla on sivuliikettä.

FOREX toimittaa asiakkaille kattavat raportit muun muassa organisaatiosta, sisäisestä valvonnasta, taloudellisesta asemasta ja tiedoista. Finansinspektionen voi myös tehdä vierailuja sekä Ruotsissa että sivuliikkeissä. Lakisääteisen sääntelyn ja Ruotsin finanssivalvonnan määräysten ja yleisten ohjeiden lisäksi FOREXilla on useita politiikkoja ja ohjeita, jotka tarjoavat yleiset puitteet liiketoiminnan hallinnolle. Politiikoista päättää vuosittain tai tarvittaessa FOREX-hallitus. Johto päättää ohjeista ja menettelytavoista, ja yhdessä ne muodostavat kokonaisraamit.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous on valinnut tilintarkastusyhteisöksi EY:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jesper Nilsson. Päävastuullinen tilintarkastaja osallistuu aina hallituksen kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätös. Tilintarkastaja käsittelee osavuosikatsaukset ja muut raportit, jotka hallitus katsoo aiheelliseksi käsitellä. Tilintarkastaja voidaan kutsua myös osallistumaan riski- ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin. 

Ohjaustoiminnot

Hallitus varmistaa, että FOREXilla on organisaatiorakenne, jossa on tehokkaat viestintä- ja raportointikanavat, ja että on olemassa asianmukainen ja tehokas sisäisen valvonnan rakenne. Tähän rakenteeseen on kuuluttava riskinhallintaa, säännösten noudattamista ja sisäistä tarkastusta koskevien riippumattomien valvontatoimintojen lisäksi asianmukaiset prosessit ja menettelyt operatiivisen toiminnan sisäistä valvontaa varten, erityisesti tilinpäätösraportointia ja kirjanpitoa varten.

Noudattaminen

Säännösten noudattaminen on vastuussa luvanvaraisten toimintojen vaatimustenmukaisuusriskien seurannasta. Riippumattoman aseman varmistamiseksi toiminto raportoi suoraan toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Säännösten noudattamisen on jatkuvasti tiedotettava riskeistä, joita luvanvaraisessa toiminnassa voi syntyä vaatimustenvastaisuuden seurauksena. Raportointi hallitukselle tapahtuu sen mukaisesti, mitä hallituksen vuosisuunnitelmassa vuosittain päätetään.

Riskienhallinta

Risk Control on vastuussa sen seurannasta, että liiketoiminnalla on käytössä prosessit, joilla on hyvä sisäinen hallinto ja valvonta siten, että ne toteutetaan lakien, hallituksen määräysten ja yleisten neuvojen sekä sisäisten sääntöjen mukaisesti. Riippumattoman aseman varmistamiseksi toiminto raportoi suoraan toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Risk Control tarkistaa ja arvioi, että liiketoiminta hallitsee riskejä asianmukaisesti ja raportoi riskeistä. Riskienhallinnan on kehitettävä menetelmiä, joilla kehitetään operatiivisten ja taloudellisten riskien analysointia ja mittaamista sekä seurataan ja tarkistetaan jatkuvasti, että kukin riski pysyy sallituissa rajoissa.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus tekee tarkastuksia vuosittain vahvistettavan tarkastussuunnitelman mukaisesti sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia. Sisäinen tarkastus raportoi riski- ja tarkastusvaliokunnalle ja neljännesvuosittain hallitukselle yhdessä compliance- ja riskienhallintaosaston kanssa. 

Lehdistön yhteyshenkilö

Tom Friberg

Kommunikationschef

+46 70 201 30 00

Käyntiosoite

FOREX
Stora Nygatan 27
111 27 TUKHOLMA

Postiosoite

FOREX
Box 2154
SE-103 14 TUKHOLMA

Puhelin (vastaanotto)

+46 10-211 10 00

/personer/presskontakt/