Hallitus ja hallituksen valiokunta

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu varsinaisen yhtiökokouksen määräämässä laajuudessa vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä ja enintään kolme varajäsentä.

Hallitus vastaa FOREXin organisaatiosta ja hallinnosta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja riski- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet sekä päättää toimitusjohtajan ja niiden henkilöiden palkoista ja muista palkkioista, joilla on kokonaisvastuu FOREXin valvontatoiminnoista.

Hallituksen toimintaa sekä vastuunjakoa hallituksen ja toimitusjohtajan välillä säätelee hallituksen työjärjestys. Työjärjestyksen mukaan hallitus päättää strategiasta, yritysostoista ja investoinneista. Hallitus antaa myös toimitusjohtajan ohjeen, jossa täsmennetään toimitusjohtajan toimivaltaa.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen työskentelystä ja johtaa sitä siten, että se tehdään tehokkaasti lakien, asetusten ja FOREXin sisäisten sääntöjen mukaisesti. Puheenjohtaja seuraa liiketoimintaa vuoropuhelussa toimitusjohtajan kanssa ja vastaa siitä, että muut hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot ja päätöksentekoasiakirjat sekä välittää omistajien näkemykset hallitukselle. Puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus jatkuvasti päivittää ja syventää FOREX-tietämystään ja saa muutoinkin hallitustyöskentelyn edellyttämän koulutuksen.

Hallituksen jäseniä nimitettäessä on otettava huomioon, että hallituksen kokoonpano on sellainen, että hallituksen jäsenillä on yhdessä tehtäviensä hoitamiseen tarvittava tietämys, näkemys, kokemus ja soveltuvuus.

Hallitus on hyväksynyt käytännöt koskien hallituksen ja toimitusjohtajan ja maksupalveluliiketoiminnasta vastaavan soveltuvuusarviointia. Käytäntö luo raamit prosesseille, joita hallituksen, toimitusjohtajan ja maksupalveluliiketoiminnasta vastaavan henkilön on sovellettava soveltuvuuden arviointiin.

Hallitus tekee vuosittain osaamiskartoituksen, jonka pohjalta hallitukselle laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on arvioida hallituksen työskentelyä vuosittain.

Hallitus on päättänyt perustaa riski- ja tarkastusvaliokunnan. Valiokunta valmistelee ja arvioi riskiin ja tilintarkastukseen liittyviä kysymyksiä. omilla alueillaan ennen lautakunnan päätöksiä. Hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajan.

Hallitus on hyväksynyt työjärjestyksen, joka selkeyttää valiokunnan tehtävää ja työtä.

Riski- ja tarkastusvaliokunta

Riski- ja tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunnan tulee muun muassa valvoa, että FOREXin riskienhallintakehys tarjoaa edellytykset riittävälle riskienhallinnalle ja valvonnalle, ja tarvittaessa ehdottaa muutoksia hallitukselle, valvoa, että riskipäällikön ja compliance-päällikön raportoimien havaintojen johdosta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, käsitellä taloudellisen raportoinnin sisäiseen valvontaan liittyviä kysymyksiä, seurata, että tarvittavat toimenpiteet toteutetaan FOREX-tilintarkastajien ilmoitettujen havaintojen perusteella ja arvioida ulkoisten tilintarkastajien työtä ja riippumattomuutta sekä ilmoittaa sen jälkeen yhtiökokoukselle tällaisen arvioinnin tuloksista.